Expo: Jeffrey De Keyser: Catharsis

fotografiecircuit

  • maandag12 oktober 2020totdonderdag12 november 2020

Het fotografiecircuit biedt jaarlijks aan 11 geselecteerde fotografen de kans om hun werk te laten zien aan een ruim publiek in 17 cultuurcentra, gespreid over Vlaanderen. Op die manier wil het Fotografiecircuit Vlaanderen vooral Vlaamse fotografen, die nog te weinig kansen kregen, een mogelijkheid bieden om met hun werk naar buiten te komen. Kwaliteit en variatie primeren hierbij. 

Deze reeks is ontworpen als een associ­a­tieve beelden­stroom uit het onbewuste, en wisselt surrea­lis­ti­sche droombeelden en symboli­sche fragmenten af met schijn­baar vervagende herinne­ringen en gesubli­meerde verlan­gens. ‘Cathar­sis’ volgt bewust geen lineaire verhaal­lijn, maar daalt langs een onvoor­spel­baar pad af naar de verborgen diepten van de menselijke psyche. Het geheel is een fragmen­ta­ri­sche collage die zowel louterend als veront­rus­tend werkt. 

Volgens de klassieke Aristo­te­li­aanse dramaturgie is ‘cathar­sis’ het resultaat van een collec­tieve emotio­nele zuivering van sterke gevoelens bij zowel de toeschou­wers als de protago­nisten van een tragedie. Hierbij kan de fotograaf beide rollen aannemen. 

‘Cathar­sis’ knoopt ook aan bij onze nood aan loutering: de beelden claimen geen waarheid, maar nodigen de toeschouwer uit om zich bewust te worden van zijn onbewuste voorstel­lingen en verlan­gens. De reeks bevat in dat verband subtiele verwij­zingen en duidelijke knipogen naar het werk en de beeldtaal van surrea­lis­ti­sche beeldma­kers als Luis Buñuel, Salvador Dalí, René Magritte en David Lynch. 

De veront­rus­tende symboliek in de beelden lijkt te suggereren dat de symboli­sche orde op instorten staat en dat de realiteit dreigt te desinte­greren. 

‘Cathar­sis’ is opgebouwd als een sequentie waarbij elk beeld in de reeks esthetisch of inhoude­lijk, direct of associ­a­tief verbonden is met het voorgaande en het volgende beeld.

Cultuurcentrum Evergem